Người dân đốt hương viếng cựu hoàng Sihanouk trước hoàng cung

Người dân đốt hương viếng cựu hoàng Sihanouk trước hoàng cung
« National mourning in Cambodia effects on tour programs